Obchodní /business/ podmínky

PŘEVZETÍ A POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Podklady k vyhotovení zakázky může zadavatel zaslat prostřednictvím elektronické pošty, s využitím poptávkového formuláře na našich webových stránkách zde nebo v tištěné podobě poštou. Podklady preferujeme v elektronické podobě. Po doručení podkladů vypracuje zhotovitel objednateli bezplatně nezávaznou předběžnou kalkulaci.
Při potvrzení zakázky je s objednatelem dohodnut požadovaný rozsah prací, způsob předání, konečný formát a termín vyhotovení zakázky.
Smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem vzniká na základě závazné objednávky, která je zhotovitelem potvrzena. Závaznou objednávku může objednatel zaslat vyplněním Objednávkového on-line formuláře, e-mailem nebo poštou.
Vyžaduje-li objednatel zachování specifické terminologie překladu, je povinen předat zhotoviteli jako podklad aktuální terminologický slovníček. Aktualizovaný terminologický slovníček předá zhotovitel objednateli při odevzdání zakázky.

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ VYHOTOVENÉ ZAKÁZKY

Způsob předání zakázky je s objednatelem dohodnut při jejím zadání. Nejběžnějším způsobem je zaslání překladu e-mailem, k předání datově obsáhlejších prací můžete využít možnost stažení přes náš FTP server. Zakázku zašleme na přání i na CD nosiči nebo v tištěné podobě poštou. Předání kompletních návodů a dokumentací zajišťujeme do 20 km od Českých Budějovic zdarma, do vzdálenějších míst s využitím služeb České pošty nebo kurýrní služby.

VÝPOČET KONEČNÉ CENY

Při předání zakázky je objednateli oznámena konečná kalkulace na základě počtu znaků výsledného překladu. Minimální účtovaný rozsah je 1 normostrana (NS). 1 NS = 1800 znaků textu včetně mezer. Konečný počet normostran je zaokrouhlován s přesností na 0,1 NS směrem dolů.
Celkový počet znaků vyhotoveného překladu či korektury je možno jednoduše spočítat v textovém editoru MS Word s využitím funkce “Počet slov” > ” Znaky (včetně mezer)”.

TERMÍNY DODÁNÍ

Termín dodání běžného překladu je 6 NS, u korektur 10 NS denně. Tento rozsah se může v závislosti na druhu překladu, jeho grafickém zpracování velice lišit. Termín vypracování každé zakázky je proto vždy dohodnut individuálně při zpracování předběžné kalkulace.
Při překročení tohoto počtu normostran u krátkodobých zakázek s termínem vypracování do 5 dnů je překlad považován za expresní. Příplatky za expresní překlady najdete zde.

REKLAMACE A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Objednatel je povinen po převzetí vyhotovené zakázky provést její kontrolu a o případných vadách informovat zhotovitele. Vadami se rozumí konkrétní odchylky od smluveného rozsahu, způsobu provedení nebo kvality. Reklamaci je nutno uplatnit písemně a neprodleně poté, co byly zjištěny nedostatky, nejpozději však do 30 dní od převzetí zakázky. Objednatel nedostatky přesně vyznačí a uvede, jakým způsobem navrhuje reklamaci řešit.
Zhotovitel ručí za správnost překladu a správnost kalkulace ceny pouze do výše ceny zakázky.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Po odevzdání vyhotovené zakázky je objednateli vystavena a poštou zaslána faktura se 14denní lhůtou splatnosti.
Při zrušení již rozpracované zakázky je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již odvedenou práci na zakázce. Ostatní všeobecné smluvní podmínky se řídí Obchodním zákoníkem v platném znění. 

KONTAKT

Čéčova 625/26
370 04, České Budějovice

Telefon:
(+420) 723 445 552

E-mail:
info@preklady-navody.cz